THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 23 năm 2023 Chủ nhật ngày 26 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Văn hoá và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi . THÔNG BÁO CÔNG VĂN 946 Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành đóng tàu và kế hoạch kiểm tra tay nghề THÔNG BÁO CV 940 : Thông báo danh sách NLĐ tham dự khoá 07-H THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUÝ 4 NĂM 2023 PHIÊN THỨ 22 THỨ 7 NGÀY 18/11/2023 TẠI UBND XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ IV NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 21 ngày 11 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi 118 Phan Đình Phùng TP Quảng Ngãi . THÔNG BÁO Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành đóng tàu năm 2023 Thông báo về việc tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 19 - 20 ngày 07 - 08 / 10 /2023 - tại huyện Minh Long và Mộ Đức. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023

Mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:………

Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi

Tên tôi là: ...................................................................... Sinh ngày......./…...... /.

Số CMND: ………………., Ngày cấp: ….../.…../…...... nơi cấp:……………..……..

Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...………………..…

Số điện thoại :...................................................................................................................

Theo Quyết định số............…./……………………….. ngày…......./.........../.......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp..........tháng,

kể từ ngày........../.........../..…... đến ngày..….../…......./….... tại …………………………

   Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

   (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả): …………………………

……………………………………………………………………………………………………...............................................................

…………………………………………………………………………………………………….................................................................

   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả) : ……………………………

………………………………………………………………………………………...……………................................................................

……………………………………………………………………………………………………...................................................................

   (3) Đơn vị thứ ba (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả) : ………………………………

………………………………………………………………………………………...……………................................................................

………………………………………………………………………………………...……………................................................................

Tình trạng việc làm hiện nay:  

o Không có việc làm                                        

o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị,

địa chỉ, công việc đang làm) ……………………………………………………….........................................................................

……………………..……………………………………………………………………..............................................................

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,)……………………………………………....…...................................................................

……………………..……………………………………………………………………...............................................................

          Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

Quảng Ngãi, ngày          tháng         năm 2021   

Người thông báo

 (ký, ghi rõ họ tên)

Tìm kiếm việc làm