THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2023. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 5 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 4 ". Thông báo danh sách NLĐ tham dự đào tạo định hướng K01-KH/2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 3 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 2 " HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 1 " THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI VIỆC LÀM XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO - NĂM 2023

Mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:………

Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi

Tên tôi là: ...................................................................... Sinh ngày......./…...... /.

Số CMND: ………………., Ngày cấp: ….../.…../…...... nơi cấp:……………..……..

Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...………………..…

Số điện thoại :...................................................................................................................

Theo Quyết định số............…./……………………….. ngày…......./.........../.......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp..........tháng,

kể từ ngày........../.........../..…... đến ngày..….../…......./….... tại …………………………

   Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

   (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả): …………………………

……………………………………………………………………………………………………...............................................................

…………………………………………………………………………………………………….................................................................

   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả) : ……………………………

………………………………………………………………………………………...……………................................................................

……………………………………………………………………………………………………...................................................................

   (3) Đơn vị thứ ba (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả) : ………………………………

………………………………………………………………………………………...……………................................................................

………………………………………………………………………………………...……………................................................................

Tình trạng việc làm hiện nay:  

o Không có việc làm                                        

o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị,

địa chỉ, công việc đang làm) ……………………………………………………….........................................................................

……………………..……………………………………………………………………..............................................................

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,)……………………………………………....…...................................................................

……………………..……………………………………………………………………...............................................................

          Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

Quảng Ngãi, ngày          tháng         năm 2021   

Người thông báo

 (ký, ghi rõ họ tên)

Tìm kiếm việc làm