THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 2 NĂM 2022 THƯ MỜI THAM GIA TUYỂN DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LÂN - HUYỆN MỘ ĐỨC NGÀY 27/11/2022. THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 TẠI HUYỆN SƠN TÂY Ngày 30/11/2022 THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 2 NĂM 2022 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 15 THƯ MỜI THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 PHIÊN THỨ 15 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM - PHIÊN THỨ 12 NĂM 2022. Ngày 22/10/2022. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 11 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM , PHIÊN THỨ 11 NĂM 2022 THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NGÀNH SXCT; NÔNG NGHIỆP; NGƯ NGHIỆP ( Đợt 2 năm 2022 )

Mẫu đề nghị hưởng

Mẫu đề nghị hưởng :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi

Tên tôi là:................................................................................................................

Sinh ngày ……..... /…..…../...             Nam o,  Nữ o.

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân: ……………………...……….

Ngày cấp: ………/..….…../………. nơi cấp:...........................................................

Số sổ BHXH: .........................................................................................................

Số điện thoại:……………….………..…Địa chỉ email (nếu có)……………..………...

Số tài khoản: ........................................................................ tại ngân hàng Ngân hàng:……………………….….. – Chi nhánh: ………………….

Trình độ đào tạo: (1):..............................................................................................

Ngành nghề đào tạo: ..............................................................................................

Nơi thường trú (2): .................................................................................................

................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (3): ................................................................................................

................................................................................................................................

Ngày .…../….…/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị): ........................................................

tại địa chỉ:.........................................................................................................................

................................................................................................................................

Ngành nghề sản xuất/kinh doanh: (4): ...................................................................

Loại hình tổ chức doanh nghiệp (5): ......................................................................

Doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp/khu chế xuất:     o Có           o Không

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc (6): .....................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc (7): ...................................

................................................................................................................................

Nghề nghiệp trước khi thất nghiệp (8) : .................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp......................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (Bưu điện quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):

................................................................................................................................

Kèm theo Đề nghị này là (9): ........................................................................

và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 Quảng Ngãi, ngày ....... tháng ..... năm 2021

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tìm kiếm việc làm