THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2023. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 5 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 4 ". Thông báo danh sách NLĐ tham dự đào tạo định hướng K01-KH/2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 3 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 2 " HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 1 " THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI VIỆC LÀM XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO - NĂM 2023

Mẫu đề nghị hưởng

Mẫu đề nghị hưởng :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi

Tên tôi là:................................................................................................................

Sinh ngày ……..... /…..…../...             Nam o,  Nữ o.

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân: ……………………...……….

Ngày cấp: ………/..….…../………. nơi cấp:...........................................................

Số sổ BHXH: .........................................................................................................

Số điện thoại:……………….………..…Địa chỉ email (nếu có)……………..………...

Số tài khoản: ........................................................................ tại ngân hàng Ngân hàng:……………………….….. – Chi nhánh: ………………….

Trình độ đào tạo: (1):..............................................................................................

Ngành nghề đào tạo: ..............................................................................................

Nơi thường trú (2): .................................................................................................

................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (3): ................................................................................................

................................................................................................................................

Ngày .…../….…/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị): ........................................................

tại địa chỉ:.........................................................................................................................

................................................................................................................................

Ngành nghề sản xuất/kinh doanh: (4): ...................................................................

Loại hình tổ chức doanh nghiệp (5): ......................................................................

Doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp/khu chế xuất:     o Có           o Không

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc (6): .....................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc (7): ...................................

................................................................................................................................

Nghề nghiệp trước khi thất nghiệp (8) : .................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp......................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (Bưu điện quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):

................................................................................................................................

Kèm theo Đề nghị này là (9): ........................................................................

và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 Quảng Ngãi, ngày ....... tháng ..... năm 2021

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tìm kiếm việc làm